Menu

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ WWW.BARBADOO.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Regulamin Elektronicznej Platformy / Regulamin Platformy / Regulamin EP – niniejszy Regulamin Elektronicznej Platformy do składania Zamówień określający podstawowe zasady korzystania z Elektronicznej Platformy do składania Zamówień;
1.2. Towar – produkty prezentowane na Elektronicznej Platformie, które można nabyć w Sklepie;
1.3. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się̨ w Warszawie, przy ul. Rezedowa 10a, w którym można składać zamówienia przy użyciu Elektronicznej Platformy;
1.4. Elektroniczna Platforma (EP) – elektroniczna platforma do składania zamówień́ w Sklepie dostępna na www.barbadoo.pl;
1.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Elektronicznej Platformy;
1.6. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;
1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę̨ Towaru;
1.8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin EP określa zasady korzystania z Elektronicznej Platformy dostępnej na www.barbadoo.pl
2.2. Regulamin EP jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy, prowadzony jest przez MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a.
2.4. Regulamin EP określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Elektronicznej Platformy;
b) warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy;
c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Elektronicznej Platformy.
2.5. Korzystanie z Elektronicznej Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Chrome w wersji 49 i wyższych
b) Firefox w wersji 43 i wyższych
c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych
d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych
e) Opera w wersji 36 i wyższych
f) Safari w wersji 4 i wyższych
g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies
2.6. W celu korzystania z Elektronicznej Platformy Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a dokonuje sprzedaży wyłącznie rzecz osób, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu EP w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.barbadoo.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
2.9. Informacje o Towarach zawarte w Elektronicznej Platformie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Operator Elektronicznej Platformy dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność danych prezentowanych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy może zgłosić niezgodności na adres e-mail: kontakt@barbadoo.pl
2.10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
2.11. Elektroniczna Platforma do składania zamówień przedstawia listę Towarów.
2.12. Elektroniczna Platforma dostępna na www.barbadoo.pl prowadzona jest przez MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708, adres: ul. Rezedowa 10a, 04-232 Warszawa.

III. Zasady korzystania z Elektronicznej Platformy

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Elektronicznej Platformy jest rejestracja.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Elektronicznej Platformy.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu EP oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do przetwarzania jego danych osobowych.
3.4. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Elektronicznej Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu EP, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Elektronicznej Platformy dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Elektronicznej Platformy,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708.
d) nie ukończył 18 roku życia.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Elektronicznej Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w Elektronicznej Platformie, Elektroniczna Platforma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Elektronicznej Platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Elektronicznej Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z Elektronicznej Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Elektronicznej Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z Elektronicznej Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu EP.
3.8. Klienci, którzy wyrażą chęć otrzymywania e-mailem informacji o nowościach i promocjach zamawiają subskrypcję biuletynu informacyjnego (newsletter'a) osobiście, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w sekcji na dole strony Newsletter oraz użycie przycisku „ZAMÓW NEWSLETTER”

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Prezentacja Towarów na Elektronicznej Platformie www.barbadoo.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. W związku z tym, złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
4.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy należy wejść na stronę internetową www.barbadoo.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie serwisu Elektronicznej Platformy.
4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie serwisu Elektronicznej Platformy.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Elektronicznej Platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia (zamówionych Towarów),
b) jednostkowej ceny oraz łącznej wartości zamawianych Towarów,
c) wybranego sposobu odbioru przez Klienta Towaru oraz jego dostawy pod wskazany adres (w przypadku kiedy Klient zdecydował się skorzystać z pośrednictwa Pełnomocnika do odbioru i przekazania Towaru Klientowi),
d) kosztów związanych z wynagrodzeniem Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli występują,
e) adresu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu EP, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 Umowy Sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu EP.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708.
4.10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Rezedowa 10a.
4.11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem EP.
4.12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonych za pomocą Elektronicznej Platformy Zamówień.

V. Wydanie Towaru

5.1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ulicy Rezedowa 10a.
5.2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ulicy Rezedowa 10a.
5.3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem Pełnomocnictwa.
5.4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
5.5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
5.6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
5.7. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne opłaty. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem Pełnomocnika. Koszty te podawane są odrębnie na formularzu zamówienia.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatnością w systemie Przelewy24,
Termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
6.3. Operator Elektronicznej Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych już przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep.
6.4. Operator Elektronicznej Platformy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów bez uprzedzenia.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

7.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru Klientowi lub jego Pełnomocnikowi.
7.2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708, adres: ul. Rezedowa 10a, 04-232 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@barbadoo.pl
7.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient może skorzystać z udostępnionego na Elektronicznej Platformie wzoru formularza.
7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.
7.5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
7.6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
7.7 Zwracany Towar winien być przekazany na adres: MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, Sklep ul. Rezedowa 10a, 90-447 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

VIII. Rękojmia za wady

8.1. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu EP, należy kierować na adres email: kontakt@barbadoo.pl lub na adres: MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, ul. Rezedowa 10a, 04-232 Warszawa. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Elektronicznej Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Elektronicznej Platformy.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Elektronicznej Platformy Klient może zgłaszać mailowo na adres kontakt@barbadoo.pl.
9.4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Elektronicznej Platformy.
9.5. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9.6. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3
9.7. MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
9.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Akceptując Regulamin EP, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10.2. Akceptując Regulamin EP, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie EP mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708.