Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Klienta, osób reprezentujących Klienta oraz osób wskazanych jako osoby odpowiedzialne po stronie Klienta za koordynację działań związanych z procesem składania Zamówienia oraz realizacją Umowy Sprzedaży jest MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a (zwany także Sprzedawcą);
 2. nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@barbadoo.pl wpisując jako temat wiadomości „kontakt z inspektorem danych osobowych”;
 3. dane osób wymienionych w pkt. 1 będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach:
  a. związanych z właściwym procesowaniem Zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
  b. związanych z właściwą realizacją Umowy Sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO
  c. prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i wyrażona zgoda;
 5. osoby wymienione w pkt. 1 mogą wyrazić także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania Umowy Sprzedaży;
 6. odbiorcami danych osób wymienionych w pkt. 1 będą pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy oraz podmioty, którym Sprzedawca może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3;
 7. dane osób wymienionych w pkt. 1 mogą być przekazane podmiotom trzecim (w tym Pełnomocnikowi) celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej Umowy Sprzedaży, na co nie jest wymaga odrębna zgoda;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 9. podanie danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, zatem konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży;
 10. dane osób wymienionych w pkt. 1 będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lecz przez czas nie krótszy niż okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;
 11. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@barbadoo.pl wpisując jako temat wiadomości „dane osobowe”;
 13. w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, okres przechowywania danych osobowych wynosić będzie minimum sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi;
 14. pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych; to samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 15. każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
 16. na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.