Menu

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ BARBADOO.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają̨:
1.1. Regulamin Pełnomocnictwa – niniejszy Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu zamówionego przez Klienta przy użyciu Elektronicznej Platformy do składania zamówień́;
1.2. Towar – produkty prezentowane na Elektronicznej Platformie, które można nabyć w Sklepie;
1.3. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się̨ w Warszawie, przy ul. Rezedowa 10a, w którym można składać zamówienia przy użyciu Elektronicznej Platformy;
1.4. Elektroniczna Platforma (EP) – elektroniczna platforma do składania zamówień́ w Sklepie dostępna na www.barbadoo.pl;
1.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Elektronicznej Platformy;
1.6. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
1.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę̨ Towaru;
1.8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a.

II. Postanowienia ogólne


2.1. Regulamin Pełnomocnictwa określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu Elektronicznej Platformy dostępnej na www.barbadoo.pl.
2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy, prowadzony jest przez MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.
2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył 18 lat.
2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.barbadoo.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja na Elektronicznej Platformie na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.
2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Pełnomocnictwa oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.
2.13 Klient udziela pełnomocnictwa dla Pelnomocnika w kwestii możliwości potwierdzenia pełnoletności zamawiającego.

III. Wykonanie pełnomocnictwa


3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Rezedowa 10a, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie LINKA EWELINA STANISŁAWCZYK, NIP: 7311916609, REGON: 100207672, adres: ul. gen. Romualda Traugutta 5, 90-106 Łódź.
3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są̨ na Elektronicznej Platformie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną̨ wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
3.4. Pełnomocnik zrealizuje wysyłkę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również̇ bezpośrednio w imieniu Klientai na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

IV. Wynagrodzenie Pełnomocnika


4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na Elektronicznej Platformie. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
4.3.Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od MICHAŁ STANISŁAWCZYK Majestic, NIP: 7262326692, REGON: 100180708 w Warszawie przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

V. Prawo odstąpienia


5.1. Klientma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.
5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się̨ poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: biuro@barbadoo.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

VI. Postanowienia końcowe


6.1. Akceptując Regulamin Pełnomocnictwa Klient wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postepowania Cywilnego.
6.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Pełnomocnika.